Європейський Сертифікат з Психотерапії
 

Критерії та процедура його надання


Схвалені Правлінням Європейської Асоціації Психотерапії та прийняті делегатами щорічної конференції в Римі в червні 1997 р.

В 1991 р. у Відні, Австрія, була заснована Європейська Асоціація Психотерапії. Психотерапевти з Німеччини, Швейцарії, Угорщини та Австрії стали її засновниками, а в подальшому асоціація збагатилась колегами з Бельгії, Великобританії, Болгарії, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Греції, Ісландії, Ірландії, Італії, Литви, Нідерландів, Польщі, Росії, Швеції, Словакії, Словенії, Іспанії та України. Європейська Асоціація Психотерапії об`єднує 160 організацій (13 національних спілок) з 26 європейських країн і, відповідно, більш ніж 50000 психотерапевтів. Існує також можливість індивідуального членства.
 

Діяльність ЄАП спрямована на захист інтересів професії та частини суспільства, яка користується її послугами шляхом забезпечення відповідного рівня освіти та практичної діяльності фахівців. Одним з безпосередніх завдань ЄАП є розробка Європейського Сертифікату з Психотерапії, який би забезпечив освіту психотерапевтів у відповідності до стандартів ЄАП та гарантував би можливість вільного пересування спеціалістів в межах Європейської Спільноти.
 
   

1. Страсбурзька Декларація з Психотерапії 1990 р.

Страсбурзька Декларація з Психотерапії є колискою, в якій плекалася ідея ЄАП про впровадження єдиної і незалежної професії в межах всієї Європи.*
 

1.1. Психотерапія є незалежною науковою дисципліною, практична діяльність в якій являє собою незалежну та вільну професію.
 

1.2. Психотерапевтична освіта здійснюється на високому кваліфікаційному та науковому рівні.
 

1.3. Гарантується та забезпечується різноманіття методів психотерапії.
 

1.4. В психотерапевтичному процесі освіта здійснюється в повному обсязі і передбачає теорію, власний досвід, практичну діяльність під супервізією. Набуваються необхідні знання подальших психотерапевтичних процесів.
 

1.5. Доступ до освіти надається спеціалістам, які мають попередню підготовку в різноманітних галузях гуманітарних та суспільних наук.
 
 

Страсбург, 21 жовтня 1990 року.
 
  * У відповідності до мети Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я (ВООЗ) угода про недискримінування дійсна в межах Європейської Спільноти (ЄС) і спрямована на дотримання принципу свободи пересування осіб та служб в межах єдиного Європейського економічного простору.
 
 
2. Умови надання Європейського Сертифікату з Психотерапії (ЄСП)
 
2.1. Європейський Сертифікат з Психотерапії (ЄСП) буде надаватися практикуючим психотерапевтам, які мають завершену освіту.
 

2.2. Він буде надаватися Європейською Асоціацією Психотерапії у відповідності до критеріїв, встановлених ЄАП згідно з рекомендацією Національних Атестаційних Організацій, визнаних ЄАП і зі схвалення Загальноєвропейської організації, яка репрезентує відповідні напрямки психотерапії.
 

2.3. Звичайно умови надання ЄСП встановлюються Європейським Комітетом з Освітніх Стандартів Правління ЄАП і посилання в цьому документі на ЄАП при відсутності інших вказівок в дійсності означає Європейський Комітет з Освітніх Стандартів від імені ЄАП.
 

2.4. На початку сертифікати будуть надаватись на п`ятирічний період.
 

2.5. Передбачається встановлення оплати за надання ЄСП, яка буде розподілятися між національними Спілками і ЄАП для покриття адміністративних видатків.
 
 

3. Визнані органи, які залучаються до надання ЄСП.

 

3.1. Національні Атестаційні Організації
 

3.1.1. Обов`язковою є наявність Національної Спілки, тобто єдиної організації в межах країни, визнаної ЄАП, як безсумнівно найбільшої організації, що репрезентує найширше коло різноманітних підходів до психотерапії в цій країні; АБО при відсутності Національної Спілки обов`язковою є наявність організації - члена ЄАП, яка базується у відповідній країні і визнається ЄАП здатною діяти в ролі Національної Атестаційної Організації.
 
 

3.1.2. Обов`язковим є дотримання Національною Атестаційною Організацією етичних принципів, процедур заскарження, освітніх стандартів, методів викладення освіти і діючих процедур перехідного періоду, які відповідають критеріям, встановленим ЄАП.
 
 

3.2. Загальноєвропейська Організація
 
 

3.2.1. Обов`язковою є наявність організації - члена ЄАП, визнаної ЄАП як єдиної організації, що репрезентує напрямок психотерапії, який відповідає критеріям ЄАП (див. Розділ 4).
 
 

3.3. Освітні Організації
 
 

3.3.1. Для надання Європейського Сертифікату з Психотерапії Освітні Організації повинні відповідати критеріям ЄАП, критеріям визнаної Національної Спілки, і, при наявності, Загальноєвропейської Організації,яка представляє цей напрямок освіти. Вони повинні відповідати етичним та адміністративним стандартам, визначеним Національною Спілкою.
 
 

3.4. Європейська Асоціація Психотерапії
 
 

При відсутності інших вказівок, посилання на ЄАП повинні означати Правління ЄАП або будь-який інший орган ЄАП, уповноважений Правлінням, переважно - Європейський Комітет з Освітніх Стандартів.
 
 

4. Напрямки психотерапевтичної освіти, що дають право на надання ЄСП
 
 

4.1. Метод (напрямок) повинен бути добре визначеним і мати чітке теоретичне обгрунтування гуманітарними науками.
 
 

4.2. Теорія повинна бути поєднана з практикою, бути прикладною до широкого кола проблем та її ефективність доведена.
 
 

4.3. Методи повинні бути науково визнаними як валідні з боку ЄАП та в декількох європейських країнах відповідними фаховими організаціями.
 
 
 
 

5. Тривалість та зміст психотерапевтичної освіти
 
 

5.1. Загальна тривалість освіти повинна бути не менше ніж 3200 годин, розподілених на 7 років, з яких щонайменше 4 роки мають бути присвячені спеціалізованій психотерапевтичній фаховій освіті. ЄАП спільно з Національними Атестаційними Організаціями та Загальноєвропейськими Організаціями буде визначати пропорцію освітніх елементів, якими необхідно оволодіти для надання ЄСП.
 
 

5.2. Освіта повинна бути підтверджена і науково визнана Національною Атестаційною Організацією, відповідною Загальноєвропейською Організацією, якщо вона є членом ЄАП, та будь-якими іншими професійними органами, призначеними Європейським Комітетом з Освітніх Стандартів для цієї мети.
 
 

5.3. Супервізія і навчальна терапія забезпечуються практикуючими психотерапевтами, чия освіта відповідає критеріям ЄСП та іншими особами, яких може призначити ЄАП.
 
 

5.4. Освіта відповідає критеріям ЄАП для базової професійної підготовки і включає наступні елементи:
 
 

5.4.1. Особистий Психотерапевтичний Досвід або його еквівалент

Під цим слід розуміти навчальний аналіз, власний досвід та інші методи, що включають елементи саморефлексії та власної терапії. Тривалість кожного окремого виду навчання не обов`язково повинна співпадати в усіх методах (напрямках) психотерапії. Будь-яка підготовка включатиме заходи, які б забезпечили можливість тим, хто навчається, визначати та відповідно забезпечувати свою власну участь та внесок в психотерапевтичний процес, який вони практикують у відповідності зі специфікою методів (напрямків).
 
 

5.4.2. Вивчення теорії

Буде складатися з загальної частини університетської освіти або професійної підготовки та суто психотерапевтичної частини. Університетська або професійна освіта, що веде до першого університетського ступеня, або еквівалентна фахова кваліфікація з предметів, стосовних до психотерапії, може враховуватись як частка загальної частини психотерапевтичної освіти, але не може бути заміненою чотирьохрічною специфічною психотерапевтичною підготовкою. Специфічна підготовка повинна включати наступні елементи:
 
 

5.4.2.1. Теорія розвитку людини протягом всього життєвого циклу, включно з сексуальним розвитком.

5.4.2.2. Розуміння інших психотерапевтичних підходів.

5.4.2.3. Теорія особистісних змін.

5.4.2.4. Розуміння соціальних аспектів психотерапії.

5.4.2.5. Теорії психопатології.

5.4.2.6. Теорії діагностики та інтервенції.
 
 

5.4.3. Практична підготовка

Буде включати достатню практику під постійною супервізією в рамках даного психотерапевтичного методу (напрямку) і тривати принаймні 2 роки.
 
 

5.4.4. Робота в умовах установ охорони психічного здоров`я або еквівалентний досвід

Ця робота повинна надати достатній досвід в опрацюванні психосоціальних криз та співпраці з іншими спеціалістами в галузі охорони психічного здоров`я.
 
 
 
 

6. Завершення освіти
 
 

6.1. На завершення семи років навчання кандидати повинні продемонструвати особисту, соціальну та професійну зрілість і зобов`язаність працювати згідно етичних вимог їх Національної Атестаційної Організації. Національна Атестаційна Організація повинна визначити процедуру, згідно якої це буде оцінюватись навчальними організаціями.
 
 

6.2. Повинна проводитись оцінка як теоретичної, так і практичної роботи.
 
 

6.3. Психотерапевт повинен бути членом професійної організації, визнаної Національною Спілкою, дотримання етичних стандартів та процедур оскарження в якій вважається задовільним.
 
 

6.4. Психотерапевт повинен завершити базову професійну підготовку в одній з акредитованих організацій і поглиблене навчання в тій же або іншій акредитованій організації в рамках того ж напрямку (методу).
 
 
 
 

7. Процедура апеляції
 
 

7.1. У випадку, якщо Національна Спілка відмовиться подавати для надання Сертифікату окремих кандидатів, які проходили навчання у методі (напрямку), науково визнаному ЄАП і тих, хто виконав всі вимоги освіти, Європейська акредитаційна організація, яка відповідає за цей метод (напрямок), може вимагати розгляду цього питання в ЄАП. У випадку, якщо Національна Спілка діяла без достатніх підстав, ЄАП може позбавити її статусу Національної Спілки.
 
 

7.2. У випадку, якщо Загальноєвропейська Організація не визнає методи (напрямки) Освітньої Організації, визнаної Національною Спілкою, остання може вимагати розгляду цього питання в ЄАП. У випадку, якщо Загальноєвропейська Організація діяла без достатніх підстав, ЄАП може позбавити її статусу Загальноєвропейської Організації.
 
 

7.3. Освітні організації, не висунуті для акредитації Національною Спілкою, можуть, при відсутності відповідної Загальноєвропейської Організації, апелювати до Європейського Комітету з Освітніх Стандартів, який може висунути цю організацію для акредитації правлінням ЄАП при дотриманні всіх умов.
 
 
 
 

8. Процедури визнання Європейського Сертифікату з Психотерапії
 
 

8.1. Визнання ЄСП здійснюється в наступній послідовності.
 
 

8.2. Національна Спілка, або у випадку її відсутності, відповідна конституйована національна організація, зголошуються до Європейського Комітету з Освітніх Стандартів ЄАП для отримання офіційного визнання в ЄАП як Національна Спілка.
 
 

8.3. Європейський Комітет з Освітніх Стандартів передає клопотання Національної Спілки в Правління ЄАП, яке остаточно затверджує це клопотання.
 
 

8.4. Національна Атестаційна Організація представляє в Європейському Комітеті з Освітніх Стандартів відповідні матеріали на кожку освітню установу, в яких вказуються ті напрямки (методи) психотерапії, визнані ЄАП, і яка має на меті підготовку кандидатів в психотерапевти для надання ЄСП. Подані матеріали повинні свідчити про відповідність навчальної програми критеріям, встановленим в ЄАП.
 
 

8.5. Подані матеріали освітньої програми, як правило, узгоджуються Європейським Комітетом з Освітніх Стандартів з Загальноєвропейською організацією, яка курує відповідний напрямок (метод) психотерапії, і яка може вимагати спеціального незалежного наукового дослідження представлених критеріїв.

8.6. Європейський Комітет з Освітніх Стандартів, при дотриманні всіх необхідних умов, рекомендує освітню установу для акредитації Національною Атестаційною Організацією.
 
 

8.7. Кваліфіковані і визнані в кожній країні психотерапевти, які хочуть клопотати про надання ЄСП, зобов`язані офіційно звернутися в Національну Спілку з заявою, до якої необхідно додати копію документа, що підтверджує освіту у відповідній освітній установі, внесок та фотографію.
 
 

8.8. Якщо Національна Спілка вважає правомірним клопотати про надання кандидату ЄСП, то в цьому випадку Національна Спілка зобов`язана передати свою рекомендацію в ЄАП. У цьому випадку ЄАП може:
 
 

8.8.1. уповноважити Національну Спілку визнати надання ЄСП

8.8.2. відхилити клопотання

8.8.3. вимагати додаткову інформацію, як, наприклад, документацію, що підтверджує освіту кандидата.
 
 

8.9. В короткі терміни будуть представлені спеціальні умови надання ЄСП офіційно визнаним практикуючим психотерапевтам. (див.дод.1).
   
 

9. Внесення і усунення імені посідача ЄСП в/із списку
 
 

9.1. Правління ЄАП впроваджує процедуру, згідно якої всі необхідні дані про психотерапевта - посідача ЄСП будуть точно і з повною відповідальністю зареєстровані в списку.
 
 

9.2. ЄАП опублікує загальний список психотерапевтів, або ж може розповсюдити його електронними або іншими засобами, зробити його доступним за вимогою.
 
 

9.3. Національні Спілки зобов`язані негайно повідомити ЄАП у випадку усунення психотерапевта з реєстру, для відповідної оперативної модифікації списку.
 
   

10. Умови перехідного періоду
 
 

Введення нової професійної кваліфікації означає, що необхідно визнати статус діючих практикуючих осіб. Це особливо важливо ще й тому, що при впровадженні ЄСП, посідання якого дає очевидні привілеї у професійному визнанні, йдеться про особливу професійну якість.
 
 

Відповідним може бути наполягання, щоби деякі практикуючі психотерапевти довели, що набута ними освіта відповідає критеріям ЄСП, але це було би недоцільним у випадку практикуючих психотерапевтів, які вже визнані фахівцями в своїй галузі, але набули свою майстерність завдяки професійній діяльності. Це є звичною ситуацією в нових напрямках (методах) або в країнах, де психотерапія знаходиться у фазі інтенсивного розвитку, як це має місце на даний момент в більшості східноєвропейських країн.
 
 

Психотерапевти, що отримали свій професійний досвід завдяки безпосередній практиці, а не на основі фахової освіти, визначаються як психотерапевти перехідного періоду (“grandparents”), а процес визнання їх фахових знань, набутих на практиці, називається перехідним періодом (“grandparenting”). Практикуючі психотерапевти на стадії набуття освіти або одразу ж по її завершенні не підпадають під умови перехідного періоду, але можуть клопотати про ретроспективне визнання їх у ЄАП.
 
 

10.1. Перехідні умови базуються на основі наступних принципових положень:
 
 

10.1.1. дотримання високого стандарту Європейського Сертифікату

10.1.2. Національні Спілки підтримуватимуть ЄСП

10.1.3. ЄАП за посередництвом Європейського Комітету з Освітніх Стандартів є найвищим органом в наданні Сертифікату

10.1.4. визнається експертна роль Загальноєвропейської Організації по контролю стандартів освіти в окремих напрямках (методах) психотерапії

10.1.5. приймаються до уваги внутрішні інтереси і домовленості на рівні Національних Спілок

10.1.6. країни, що не мають відповідної Національної Спілки, не повинні бути позбавленими можливості надання Європейського Сертифікату
 
 

10.2. Критерії перехідного періоду

Необхідним є:
 
 

10.2.1. щоб практикуючий психотерапевт мав відповідні фахові знання в напрямку (методі) психотерапії, визнаному ЄАП
 
 

10.2.1.1. визнання напрямку (методу) психотерапії здійснюється на підставі рекомендації відповідної Загальноєвропейської Організації або відповідного наукового комітету, або обох

10.2.1.2. щоб практикуючий психотерапевт був рекомендований Національною Організацією, визнаною ЄАП, при умові розробки нею національних процедур, які підпадають під означення “перехідний період”, і зі схвалення Загальноєвропейської Організації, яка репрезентує метод (напрямок), у якому працює психотерапевт

10.2.1.3. щоб необхідні теоретичні знання та практичні вміння практикуючого психотерапевта в даному напрямку (методі) психотерапії були розглянуті національною організацією на підставі вимог, прийнятих в ЄАП

10.2.1.4. така процедура може включати: його перевірку, як наприклад, інтерв`ю визначеними для цього відповідальними особами з числа членів професійної асоціації або ж обрання його цими особами в професійне товариство

10.2.1.5. беруться до уваги публікації, які могли б підтвердити теоретичні знання

10.2.1.6. щоб практикуючий психотерапевт мав певний стаж самостійної фахової діяльності протягом часу, відповідного до вимог перехідного періоду, який встановлюється ЄАП
 
 

10.2.2. щоби практикуючий психотерапевт осягнув ступінь фаховості, рівноцінний ступеню практикуючого психотерапевта, який отримав освіту за стандартами Європейського Сертифікату
 
 

10.2.3. щоби практикуючий психотерапевт дотримувався етичних положень, встановлених ЄАП (див.додаток 2)
 
 

10.2.4. щоби було доведена недоцільність вимоги до практикуючого психотерапевта проходження ним атестаційної процедури, або ж отримання подальшої освіти.
 
 

10.3.Процедура

Якщо напрямок психотерапії визнано, а Національну Атестаційну Організацію акредитовано згідно до критеріїв, означених в п.3.1., а процедури “перехідного періоду” узгоджені, то Національна Спілка може подати список кандидатів для надання їм Європейського Сертифікату “перехідного періоду”. З цього моменту кожній національній організації надається дворічний термін, протягом якого організація зобов`язана опрацювати всі документи по поданому списку своїх кандидатів “перехідного періоду” (Відлік цього часу ведеться з моменту внесення в списки ЄАП першого кандидата від Національної Спілки, тобто першого подання). Наступні кандидати “перехідного періоду” по завершенні вказаного часу не будуть розглядатися ЄАП. Тому Національним Спілкам рекомендується не подавати списків кандидатів “перехідного періоду” до того часу, поки всі національні процедури для цього не будуть достатньо відпрацьовані.
 
 

Підготовлено від імені Європейського Комітету з Освітніх Стандартів авторами:
 
 

Еммі ван Дойрцен Дігбі Тантам

Професор психотерапії Клінічний професор психотерапії

Міжнародний Університет Шіллера Університет Шеффілда

Лондон Великобританія

Відповідальна за зовнішні відносини ЄАП Голова Ради з Психотерапії Великобританії
 
 

Рим, 29 червня 1997 р.
 
 

Президент ЄАП 1996/97

Рікардо Цербетто

 
 

Віце-Президент 1996/97 Віце-Президент 1996/97

Гайнер Бартуска Мішель Меньян

__________________________________________
 
 

Переклад здійснений в бюро Української Спілки Психотерапевтів,

Львів, вул. Кульпарківська 95

Виконавці:
 
 

Олександр Фільц Олександр Мироненко Наталія Бреславська
 
 
 
 

Додаток 1.
 

Основна інформація про вимоги до освіти ліцензованого психотерапевта в Федеральній Республіці Австрії (адаптовані до Європейського Сертифіката з Психотерапії)
 

Частина ІІІ.
 
 

Базове навчання з психотерапії проводиться приватними інститутами, психотерапевтичними школами та Університетом. Спеціальне навчання з психотерапії проводиться психотерапевтичними асоціаціями, які визнані Федеральним Міністерством Охорони Здоров`я та Захисту Споживача.
 
 

Наступні школи (напрямки) психотерапії є науково визнаними Федеральним Міністерством Охорони Здоров`я та Захисту Споживача:
 
 

AP Аналітична Психологія

AT Аутогенний Тренінг

DG Динамічна Групова Психотерапія

EA Екзистенціальний Аналіз

EL Екзистенціальний Аналіз та Логотерапія

IG Інтегративна Гештальттерапія

GP Груповий Психоаналіз

GTP Гештальттеоретична Психотерапія

HY Гіпноз

IP Індивідуальна Психологія

KIP Кататимно-образна Психотерапія

KP Клієнт-центрована Психотерапія

PP Особистісно-центрована Психотерапія

PA Психоаналіз

PD Психодрама

SF Системна Сімейна Терапія

TA Трансактна Аналітична Психотерапія

VT Біхевіоральна Терапія
 
 


Впровадження Європейського Сертифікату

з Психотерапії - ECPЄвропейська Асоціація Психотерапії (ЄАП) прийняла Європейський Сертифікат з Психотерапії (ЄСП) на Генеральній Асамблеї в Римі 29 червня 1997 р. ЄСП став невід`ємною частиною Асоціації та її різних органів. Наступними кроками в цьому процесі є:
 
 

1. 162 дійсні члени збираються впровадити ЄСП в свої освітні структури. Ця процедура повинна бути завершена до 1 березня 1998 р.. Повідомлення бюро ЄАП про остаточне впровадження ЄСП є обов`язковим. Впровадження ЄСП в освітні структури різних навчальних закладів є необхідним для того, щоб гарантувати державним та іншим центрам контроль якості. Це також допоможе освітнім закладам витримати конкуренцію і бути в числі провідних серед відомих європейських інститутів. По-друге, це надає змогу освітнім закладам пройти процедуру їх визнання як офіційних навчальних закладів і здобути право відігравати значну роль в процесі надання психотерапевтам Європейського Сертифікату з Психотерапії. Ця процедура розпочнеться після 1 березня 1998 р., коли впровадження різними освітніми установами ЄСП та інших спільних регламентацій, таких як валідизація психотерапевтичних шкіл, набуде певного практичного значення.
 
 

2. Національні Спілки - члени ЄАП вже почали інформувати свої осередки про ЄСП та переваги, які дає його впровадження. Національні Спілки також починають інформувати державні установи, що мають відношення до психотерапії, такі, як міністерства охорони здоров`я, соціального забезпечення, освіти, науки тощо. Національні Спілки мають зазначити, що офіційним владним структурам в майбутньому слід підтримувати зв`язок з ними щодо питань освітніх стандартів стосовно ЄСП. Бажаною є відповідь в бюро до 1 березня 1998 р.
 
 

3. Члени правління ЄАП проінформують членів Європейського Парламенту в межах Європейської Спільноти про ЄСП. Правління буде вести переговори з Комісією в Брюселі про значення ЄСП і його можливості в регламентації професій в межах Європи. Перший звіт про цю діяльність буде подано на наступних зборах Правління 14 лютого 1998 р. у Відні.
 
 

Якщо у Вас виникнуть питання, пропозиції, новини та політичні контакти стосовно ЄСП, просимо контактувати з офісом у Відні :
 
 

Rosenbursenstrasse 8/3/8, A-1010 Vienna

Tel. 0043 1 513 17 29, Fax 0043 1 513 17 29

E.Mail: eap.headoffice@magnet.web
 
 

 

Альфред Пріц

Голова Виконавчого комітету ЄАП

 

USP_Lviv_UA@mail.ru
Hosted by uCoz